โครงการเยี่ยมคารวะ สักการะ เป็นมงคล และถอดบทเรียนรู้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. อายุ 90 ปีขึ้นไป

เยี่ยมเยียน ชพค 29.3.62