โครงการเยี่ยมคารวะ สักการะ เป็นมงคล และถอดบทเรียนรู้ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. อายุ 90 ปีขึ้นไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เยี่ยมเยียน ชพค 1.5.62ภาพนิ่ง1ภาพนิ่ง2เยี่ยมเยียน ชพค 23.5.62เยี่ยมเยียน ชพค ครูดุษณี 30.5.62