โครงการเยี่ยมคารวะ สักการะ เป็นมงคล และถอดบทเรียนรู้ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. อายุ 90 ปี ขึ้นไป

เยี่ยมเยียน ชพค 10.4.62