โครงการเยี่ยมคารวะ สักการะ เป็นมงคล และถอดบทเรียนรู้ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. อายุ 90 ปีขึ้นไป (วันที่ 14 มี.ค. 2562)

เยี่ยมเยียน 14.3.62เยี่ยมเยียน ชพส.สืบแทน 14.3.62