โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ผ่านทาง “การประชุมหน้าเดียว” ประจำเดือนมีนาคม 2562

ประชุมหน้าเดียว 1 มีค 62

ประชุมหน้าเดียว 8 มีค 62

ประชุมหน้าเดียว 15 มีค 62

ประชุมหน้าเดียว 22 มีค 62

ประชุมหน้าเดียว 29 มีค 62