โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน ภาคกลาง กลุ่มที่ 1