ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th