จัดนิทรรศการ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี” เมื่อ 11 ตุลาคม 2559

1

2

4

นายพศิน  โกมลวิชญ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ประธานการประชุม

5

นายสุเมธี  จันทร์หอม  ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงาน

6

นายอุดม  จำปาสัก  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี ทิศทางและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปด้านการศึกษา

85851

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

8

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการ “ครอบครัวครู..เราดูแล” ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี

9

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับและชี้แจงงานในหน้าที่ของสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี

10

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรม

11

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี  ให้บริการตอบข้อซักถามแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงาน

15

12

14