การมอบค่าจัดการศพกรณีสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม จำนวน 2 ราย

จ่ายค่าจัดการศพ 14.2.62