การมอบค่าจัดการศพกรณีสมาชิก ช.พ.ส.สืบแทน ถึงแก่กรรม

จ่ายจัดการศพ ชพส 10.4.62