การประชุมคณะทำงาน “กำหนดทิศทางและมาตรการในการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย”

tgvuL7C13n_1562141246