ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561